SlovenskýEnglish

NATUR-PACK

Archív zmlúv

Zmluvy rok 2016
Dodatok č.8nakladanie s odpadmi
Dodatok__1_k_Zmluve_Z20161712_Z.pdf
Zmluva___._Z20161712_Z.pdf
Dotácia pre CVC Mesto Košice
Zmluva o dielo vypracovanie projektu
Zmluva auditor
Zmluva ARC Košice- CVC
Zmluva o budúcej zmluve VVS
Kúpna zmluva
Zmluva o dielo MŠ
Zmluva___._0909_2015_SR___o_poskytnut___dot__cie_M__.pdf
Zmluva o nakladaní s použitými batériami
Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu
Zmluva o zabezpečení separovaného zberu
VVS - zmluva o pripojení Ocú
Kúpna zmluva VVS
Zmluvy za rok 2015
Záložná zmluva MDV a RR SR zverejnená 26.1.2015
Záložná zmluva ŠFRB zverejnená 28.1.2015
Zmluva auditor rok 2015
Zmluva o dielo - verejné priestranstvo
Zmluva o dielo - oplotenie cintorína
Zmluvy SPP 2015
Dodatok č.1 z zmluve o dodávke plynu
Zámenná zmluva Agro OL
Dodatok č.1 k Zmluve 121212/0433 -INSA
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služieb Omega
Zmluva o poskytovaní poradenstva a služby
Zmluva obnova dediny
Zmluva o zriadení vecného bremena VVS
Zmluva o poskytnutí služby
Zmluva o separovanom odpade
Zmluvy za rok 2014
Dodatok č.6 k zmluve o odpadoch - zverejnený 3.1.2014
Zmluva VUB - zverejnená 14.1.2014
Zmluva o nájme bytov - zverejnená 15.1.2014
Kúpna zmluva NB 12 b.j. - zverejnená 15.1.2014
Poistná zmluva - zverejnená 23.1.2014
Kúpna zmluva - spevnené plochy- zverejnená 27.2.2014
Zmluva o poskytnutie údajov z katastra -zverejnené 31.3.2014
TOPSET Dodatok č.4 k zmluve č.A1651/02/2007 zverejnené 2.4.2014
Zámenná zmluva-zverejnená 16.4.2014
Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov pre CVC zverejnená 7.5.2014
CVC Mesto Košice - zverejnená 22.5.2014
Dohoda UPSVaR 332934/2014 zverejnená 4.6.2014
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zverejnená 15.7.2014
Zmluva o úvere NB zverejnená 11.8.2014
Zmluva o dielo zverejnená 2.9.2014
Príkazná zmluva
Mandátna zmluva
Zmluvy za rok 2013
Ing. Žigmund Szathmáry
Dodatok č.1 k Zmluve č.09/162/2012 VVS
SLOVGRAM
JUVENSTAV -
Zmluva o pripojení VSD
Zmluva o pripojení SPP
Zmluva o nájme pozemku - zverejnená 27.12.2013
Zmluvy za rok 2012
Environfond - POD
JUVENSTAV - POD
TRIO TATRA
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
VVS -Kanalizácia
Olšovany - Kanalizácia
INICO TREBIŠOV spol. s r.o.
AGRO-OL s.r.o., Trebišov
INSA, s.r.o
Zmluvy za rok 2011
Perehancová - zmluva č. 1/2011
Perehancová Zm.č.1/2011
Mandátna zmluva str. 1
Mandátna zmluva str.2
Mandátna zmluva str. 3
Mandátna zmluva str. 4
ABT - Takáč
Takáč Vincent
EMPROSTAV s r.o.
ASA - AVE
Zmluvy pred r. 2011
OMEGA
VUB
VSE
TOPSET Solutions s r.o.