SlovenskýEnglish

NATUR-PACK

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 08.11.2022

                                                                                      Obec    Olšovany

­­­­­­­­­­­­­­                                                              

P o z v á n k a

V zmysle zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení starosta obce Olšovany zvoláva  ustanovujúce rokovanie obecného zastupiteľstva na deň

 16. 11.  2022  o 17,00 hod.,

ktoré sa uskutoční  v kultúrnom  dome  OcÚ Olšovany  

Program ustanovujúceho  zasadania

obecného zastupiteľstva  :

 1. Otvorenie  -  hymna  Slovenskej republiky
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce  a odovzdanie
  1. osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom  novozvoleného obecného    
  2. zastupiteľstva /predseda volebnej komisie
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie
 5. vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
 6. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 7. Vystúpenie novozvoleného starostu
 8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 9. Schválenie mandátovej a návrhovej komisie:

a/  Poverenie  poslanca  obecného zastupiteľstva  starostom obce  za zástupcu

     starostu v zmysle § §  13b , ods. (1)  Zák. č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

      v z. n. p.

b/ Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať

     a viesť zasadnutia  obecného zastupiteľstva - § 12 ods. (2) zák. č. 369/1990 Zb.

 1. Zriadenie komisií  pri OZ  Olšovany   a voľba ich  predsedov  v zmysle  

      zák.  369/1990  Zb. v platnom znení.:

      komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone prác  verej. činiteľmi

      ostatné komisie budú schválené na najbližšom pracovnom rokovaní.

 1. Určenie platu starostu obce
 2. Návrh viacročného rozpočtu  obce r. 2023 -  2025 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k viacročnému rozpočtu  - písomný  dokument

 1. Čerpanie financií z RF
 2. Diskusia
 3. Návrh na uznesenie
 4. Záver

       V Olšovanoch 7.11.2022

                                                                                               František  Marcin v.r.

                                                                                                 starosta obce  Zoznam aktualít: