•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kalendár zvozu odpadu

Natur-pack

Úradná tabuľa

Obec  v zmysle   § 5 ods. (1) zák. č.  211/2000  Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám  podáva nasledovné informácie:

 1. Obec  je zriadená zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 2. Občan môže získať informácie o činnosti samosprávy na  Obecnom úrade v Olšovanoch  (OcÚ)  počas úradných hodín
 3. Informácie občan môže získať osobne na OcÚ , písomne   prostredníctvom Slovenskej pošty  a. s. , písomne prostredníctvom  elektronickej schránky  www.slovensko.sk,  elektronicky – e-mailovou poštou – obecolsovany@netkosice.sk  na internetovej stránke obce  „obec  Olšovany“ – oficiálna stránka obce
 4. Opravný prostriedok  je možné podať  na Obecnom úrade  Olšovany , písomne v termíne v zmysle „poučenia“ v konkrétnom  „Rozhodnutí“
 5. Žiadosti môžu občania podať spôsobom ako je uvedené v bode č. 3.  Lehota na vybavenie konkrétnej žiadosti je v zmysle platnej legislatívy SR.
 6. Prehľad pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk podľa ktorých povinná osoba (obec) koná, rozhoduje sú k dispozícií na OcÚ  Olšovany
 7. Sadzobník správnych poplatkov  je zverejnený  vo vestibule  Obecného úradu  Olšovany  ,resp. bude predložený na požiadanie  príslušným pracovníkom na vybavovanie  úradnej agendy.

Výrub stromov

 12.09.2023

                Obec Olšovany, Olšovany 35, 044 19, okres Košice-okolie

   

Číslo: OcÚ-101/2023                                                                       Olšovany, dňa 12.09.2023

Vec

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

     V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OPaK“ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.

Žiadateľ: Štefan Bačko, bytom Olšovany č.124, okres Košice - okolie

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o 2 ks stromov – smrek obyčajný (Picea abies) obvodmi kmeňov 74 cm a 84 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou na parcele KN-C č. 932/15, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Olšovany, okres Košice - okolie.

Žiadosť doručená dňa: 18.08.2023

Odôvodnenie: Koreňové systémy oboch stromov ohrozujú základy rodinného domu, sú vo vzdialenosti 1,6 m a 1,8 m. a koruna stromu ohrozuje strechu domu. V prípade búrky hrozí ich pád na strechu domu a na oplotenie.

     V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (jaroslav.pirnik@soubeniakovce.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

                                                                                                  František Marcin v.r.

                                                                                                         starosta


1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

meteoblue