•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kalendár zvozu odpadu

Natur-pack

Úradná tabuľa

Obec  v zmysle   § 5 ods. (1) zák. č.  211/2000  Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám  podáva nasledovné informácie:

 1. Obec  je zriadená zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 2. Občan môže získať informácie o činnosti samosprávy na  Obecnom úrade v Olšovanoch  (OcÚ)  počas úradných hodín
 3. Informácie občan môže získať osobne na OcÚ , písomne   prostredníctvom Slovenskej pošty  a. s. , písomne prostredníctvom  elektronickej schránky  www.slovensko.sk,  elektronicky – e-mailovou poštou – obecolsovany@netkosice.sk  na internetovej stránke obce  „obec  Olšovany“ – oficiálna stránka obce
 4. Opravný prostriedok  je možné podať  na Obecnom úrade  Olšovany , písomne v termíne v zmysle „poučenia“ v konkrétnom  „Rozhodnutí“
 5. Žiadosti môžu občania podať spôsobom ako je uvedené v bode č. 3.  Lehota na vybavenie konkrétnej žiadosti je v zmysle platnej legislatívy SR.
 6. Prehľad pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk podľa ktorých povinná osoba (obec) koná, rozhoduje sú k dispozícií na OcÚ  Olšovany
 7. Sadzobník správnych poplatkov  je zverejnený  vo vestibule  Obecného úradu  Olšovany  ,resp. bude predložený na požiadanie  príslušným pracovníkom na vybavovanie  úradnej agendy.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 27.04.2023

P O Z V Á N K A

                     Týmto Vás pozývam na zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa  uskutoční dňa  5.5.2023 /v piatok/ o 17,30 hod. v sále kultúrneho domu.

Program:

 1. Kontrola uznesenia
 2. Správa kontrolórky
 3. Schválenie VZN a Dodatku č.1 k Územnému  plánu obce Olšovany
 4. Prerokovanie žiadosti na podanie Návrhu na vysporiadanie pozemkov za účasti vlastníkov nehnuteľnosti
 5. Rôzne

                  S pozdravom

                   

V Olšovanoch : 27.4.2023                                                 

                                                                                    František Marcin     v.r.                                                                                                                                                   starosta obce             

1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

meteoblue