•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kalendár zvozu odpadu

Úradná tabuľa

Obec  v zmysle   § 5 ods. (1) zák. č.  211/2000  Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám  podáva nasledovné informácie:

 1. Obec  je zriadená zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 2. Občan môže získať informácie o činnosti samosprávy na  Obecnom úrade v Olšovanoch  (OcÚ)  počas úradných hodín
 3. Informácie občan môže získať osobne na OcÚ , písomne   prostredníctvom Slovenskej pošty  a. s. , písomne prostredníctvom  elektronickej schránky  www.slovensko.sk,  elektronicky – e-mailovou poštou – obecolsovany@netkosice.sk  na internetovej stránke obce  „obec  Olšovany“ – oficiálna stránka obce
 4. Opravný prostriedok  je možné podať  na Obecnom úrade  Olšovany , písomne v termíne v zmysle „poučenia“ v konkrétnom  „Rozhodnutí“
 5. Žiadosti môžu občania podať spôsobom ako je uvedené v bode č. 3.  Lehota na vybavenie konkrétnej žiadosti je v zmysle platnej legislatívy SR.
 6. Prehľad pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk podľa ktorých povinná osoba (obec) koná, rozhoduje sú k dispozícií na OcÚ  Olšovany
 7. Sadzobník správnych poplatkov  je zverejnený  vo vestibule  Obecného úradu  Olšovany  ,resp. bude predložený na požiadanie  príslušným pracovníkom na vybavovanie  úradnej agendy.

Pozvánka na ustanovujúce rokovanie obecného zastupiteľstva

 10.11.2022

                       

­­­­­­­­­­­­­­                                                              

P o z v á n k a

V zmysle zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení starosta obce Olšovany zvoláva  ustanovujúce rokovanie obecného zastupiteľstva na deň

 16. 11.  2022  o 17,00 hod.,

ktoré sa uskutoční  v kultúrnom  dome  OcÚ Olšovany  

Program ustanovujúceho  zasadania obecného zastupiteľstva  :

 1. Otvorenie  -  hymna  Slovenskej republiky
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce  a odovzdanie
  1. osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi 
  2. poslancom  novozvoleného obecného zastupiteľstva /predseda volebnej komisie
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie
 5. vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
 6. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 7. Vystúpenie novozvoleného starostu
 8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 9. Schválenie mandátovej a návrhovej komisie:

a/  Poverenie  poslanca  obecného zastupiteľstva  starostom obce  za zástupcu

     starostu v zmysle § §  13b , ods. (1)  Zák. č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

      v z. n. p.

b/ Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať

     a viesť zasadnutia  obecného zastupiteľstva - § 12 ods. (2) zák. č. 369/1990 Zb.

 1. Zriadenie komisií  pri OZ  Olšovany   a voľba ich  predsedov  v zmysle  

      zák.  369/1990  Zb. v platnom znení.:

      komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone prác  verej. činiteľmi

      ostatné komisie budú schválené na najbližšom pracovnom rokovaní.

 1. Určenie platu starostu obce
 2. Návrh viacročného rozpočtu  obce r. 2023 -  2025 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k viacročnému rozpočtu  - písomný  dokument

 1. Čerpanie financií z RF
 2. Diskusia
 3. Návrh na uznesenie
 4. Záver

       V Olšovanoch 7.11.2022

                                                                                               František  Marcin v.r.

                                                                                                 starosta obce 

1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

meteoblue